Privacyverklaring

In ons privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt).

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Twinson mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Twinson de plicht om haar opdrachtgevers en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Twinson worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Twinson vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Twinson in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Twinson expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Twinson gebruikt en het doel van het gebruik

Twinson verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u opdrachtgever wordt of bent van Twinson, als u een zakelijke relatie wordt of bent van Twinson, als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Twinson of als u via de website contact met ons opneemt. Twinson verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, BSN, IP adres, IBAN en functietitel. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die opdrachtgevers met Twinson sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • opdrachtgevers of zakelijke relaties te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing / nieuwsbrief).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Twinson verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Twinson-organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Twinson met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten / beveiligde toegang / geheimhouding / bewaartermijn

Twinson verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Twinson worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Twinson beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Twinson om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Twinson ten aanzien van alle aan Twinson verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Twinson overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen Twinson bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Twinson zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar privacy@twinson.industries. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Twinson.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Twinson en probeert Twinson er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking / vraag / suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing / de nieuwsbrief door Twinson? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Twinson ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Van kracht vanaf maandag 16 maart 2020

when industrial automation matters

Bachmann
Atvise
Winmod
OPC UA
Unity
Apollo IQ
Typical Manager
20-sim
Teltonika
Open Bridge